Hot Plate RTMCL

Hot Plate Bulat 28cm #828 ZMCL

Hot Plate Bulat Beef Ribs #809 ZMCL

Hot Plate Bulat 25cm CL825 ZMCL
Hot Plate Bulat 27cm CL827 ZMCL

Hot Plate Model Peach #811 ZMCL